Általános Szerződési Feltételek - 2022-05-27

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Van Másik Kft. Telex-shop webshop felületén történő kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban.

 Korábbi ÁSZF: 2021-12-01.

 

Fogalmak.

Áfatv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

 

Általános Szerződési Feltételek: a jelen dokumentum (továbbiakban ÁSZF).

 

Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

 

Egyedi szerződés: a Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyának azon elemeit tartalmazó dokumentum, melyek a jelen ÁSZF-ben nem kerültek rögzítésre, vagy amelyek a Felek viszonyában a jelen ÁSzF rendelkezéseihez képest eltérően alakulnak a Felek közös akaratából.

 

Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. A jelen ÁSzF szempontjából ez ingó dolog (termék) értékesítése.

 

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen, független attól, hogy a Megrendelő Fogyasztónak minősül-e, vagy sem.

 

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

 

Fogyasztói szerződés: a Szolgáltató és a Fogyasztó között, a Honlap használatával létrejövő szerződés; egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek és a Szolgáltató között a Honlap használatával létrejött szerződés Fogyasztóval létrejött szerződésnek minősül.

 

Honlap: https://shop.telex.hu

 

A Honlap megfelelő és működőképes elérése a Safari, Edge, Chrome és Firefox mindenkori legfrissebb változatával biztosított, így amennyiben a látogató nem ezen böngészőket használja, arra az esetre a Szolgáltató kifejezett figyelemfelhívással él, hogy a Honlap hibásan működhet.

 

Megrendelő: az a személy, aki a Szolgáltatóval Egyedi szerződést kötött, vagy köt, független attól, hogy Fogyasztónak minősül-e.

 

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

Rendelési visszaigazolás: a Megrendelő által a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételkor megjelölt e-mail címre küldött üzenet, melyben Szolgáltató megerősíti, hogy a Megrendelő igényét elfogadja és így a visszaigazolás elküldésével egyidejűleg a Felek között Egyedi szerződés jön létre.

 

Szállító: FOXPOST Zrt. (cg.10-10-020309; székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A)

 

Szolgáltató:                             

Cégnév:                                    Van Másik Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                  1022 Budapest, Bég utca 1. 2/7.

Telephely:                                 1053 Budapest, Múzeum krt. 13. 3/1.

Cégjegyzékszám:                      01-09-371361

Adószám:                                 28729992-2-41

Stat. számjel:                            28729992-6312-113-01

Képviseli:                                  Kárpáti Márton ügyvezető önállóan

Kamarai tagság:            Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Elektronikus elérhetőség:           shop@telex.hu

Telefonos elérhetőség:               +3670 640 0003

Panaszügyintézés:                     shop@telex.hu

Adatvédelmi tisztviselő:              dpo@telex.hu - Dr. Ducsay Zsuzsanna LL.M. ügyvéd

 

Telex-utalvány: a Honlapon bruttó 5.000. (ötezer), vagy 10.000. (tízezer), vagy 15.000. (tizenötezer) forint értékben megvásárolható, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja szerint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülő, harmadik személyre átruházható termék, melynek felhasználásával a fogyasztó, vagy harmadik személy a Honlapon értékesített termékek vételárát részben, vagy egészben, annak mindenkori egyenlegétől függően, akár többször is kiegyenlítheti a Telex-utalvány leszállításától számított 12 (tizenkét) naptári hónapon belül (a Telex-utalvány érvényességi ideje) történő vásárlás során. A Telex-utalvány készpénzre részben sem átváltható.

 

Preambulum – Az elektronikus úton történő szerződéskötésről szóló tájékoztatás.

A Megrendelő a Honlapon az alábbi lépésekben hozhat létre a Szolgáltatóval Egyedi szerződést.

 

 1. Termék kiválasztása és kosárba helyezése.

A Megrendelő a Honlapon kiválasztja azt a terméket, melyet meg kíván vásárolni, majd miután – szükség esetén – a Szolgáltató által biztosított lehetőségek közül kiválasztotta annak színét, méretét és mennyiségét, a kosárba helyezésre szolgáló ikonra kattintva felhasználói kosarába helyezi azt.

 

A Kosárban a kiválasztott termék a kiválasztástól számított 12 (tizenkettő) órán át érhető el a megrendelői adatok megadásával és későbbre való eltárolásával, azonos böngészőprogrammal, és a megfelelő böngészőbeállításokkal, azzal, hogy a kosárba helyezés a Szolgáltató részéről ajánlati kötöttséget nem keletkeztet. Az adatok eltárolása nélkül a Megrendelő kosara 1 (egy) órán belül kiürül.

 

A termék kosárba helyezését követően a Megrendelő választhat, hogy a vásárlást folytatja-e az erre vonatkozó ikonra kattintva, vagy megtekinti felhasználói kosarát a vásárlás véglegesítése érdekében az arra vonatkozó ikonra kattintva.

 

 1. A kiválasztott termék megvásárlása.

A Megrendelő felhasználói kosara felületén áttekinti a választott termék adatait, majd kiválasztja a Szolgáltató által biztosított lehetőségek közül a szállítási módot, elolvassa a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési tájékoztatóját, továbbá az erre rendszeresített jelölődoboz beikszelésével a dokumentumok elolvasását és elfogadását kifejezetten megerősíti, majd a folyamatban továbbléptető ikonra kattint és a következő oldalon megadja – és választása szerint eltárolja – az adatait, melyek megrendelésének teljesítéséhez szükségesek.

 

Ezt követően a megrendelés leadására szolgáló ikonra kattintva megjelennek a vásárlás összefoglaló adatai, továbbá a szállítási költség hozzáadásra kerül a kiválasztott termék árához.

 

Amennyiben a Megrendelő az összesítőadatok szerinti vásárlást véglegesíteni kívánja, úgy ezt – a Szolgáltató által felkínált fizetési opciók közül egy kiválasztásával – a „Rendelés elküldése” ikonra kattintva teheti meg, mely kattintás számára fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül a Szolgáltató irányába, azzal, hogy az ikonra való kattintással a Megrendelő a megjelenített termékek paramétereit, így különösen azok árát, szállítási költség összegét és annak általa való viselését is kifejezetten elfogadja.

 

Szolgáltató a Honlapon megjelenített szállítási- és fizetési módokon túli szállítási- és fizetési opciókat nem biztosít, egyedi szállítási- és fizetési igények a fentebb megjelölt elektronikus levélcímen egyeztethetőek.

 

 1. A Felek közötti szerződés létrejötte.

A Felek között a Megrendelő által kiválasztott termék tulajdonjogának átruházására vonatkozó Egyedi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Megrendelő számára a Szolgáltató Rendelési visszaigazolást küld. Az Egyedi szerződés adatait ezen rendelési visszaigazolás tartalmazza.

 

Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató a Megrendelő megrendelését bármilyen okból nem tudja teljesíteni, úgy a Rendelési visszaigazolás helyett erről a körülményről tájékoztatja a Megrendelőt, mely esetben a tájékoztatás beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül visszautalásra került a Megrendelő által kifizetett összeg.

 

Írásbeliség.

A jelen ÁSzF szerint létrejött Egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Egyedi szerződés ÁSzF-ben nem szabályozott rendelkezései, Szolgáltató rendszerében kerülnek eltárolásra az általa szabadon választott formában, azzal, hogy a Megrendelő arról a Rendelési visszaigazolás szerinti kivonatot kapja meg elektronikus levél útján.

 

A szerződési jognyilatkozat szempontjából releváns adathibák azonosítása és kijavítása.

A Megrendelőnek egészen a „Rendelés leadása” ikonra kattintásig lehetősége van arra, hogy az általa megadott adatokat javítsa az oldal tetején megjelelő lehetőségekre kattintva (Kosár > Adatok > Szállítás > Fizetés). Ezt követően az adatok javítása a Szolgáltatótól a részére küldött elektronikus levélben kérhető.

 

A megadott adatok helyességét a Szolgáltató nem ellenőrzi, azokat helyes és valós adatoknak vélelmezi, a megadott adatok helyességéért a Megrendelő felel, az adatok valótlanságára, vagy az azokkal való, harmadik személyek általi visszaélésekre tekintettel a Szolgáltatóval szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

 

A szerződés nyelve.

Az Egyedi szerződés nyelve minden esetben a magyar.

 

Magatartási kódex.

A jelen ÁSzF szempontjából releváns magatartási kódexet a Szolgáltató nem alkalmaz.

 

A jelen ÁSzF elérhetősége.

A jelen ÁSzF hatályos változata a https://shop.telex.hu/pages/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon érhető el, ahogyan annak esetleges korábbi változatai is, de azokból a Szolgáltató is küld másolatot elektronikus úton a Megrendelő erre irányuló kérése esetén.

 

Az elektronikus szerződési jognyilatkozat beérkezése és visszaigazolása.

A Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata abban az esetben érkezik meg Szolgáltatóhoz, ha a rendelés leadásra került. A Felek között pedig abban az időpontban jön létre Egyedi szerződés, amikor a Rendelési visszaigazolás Megrendelő részére megküldésre kerül a Szolgáltató által.

 

A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség tevékenyége végzése során nem terheli.

 

A Szerződéskötéshez szükséges Honlapot a Szolgáltató biztosítja, azonban ez nem jelenti azt, hogy biztosítani köteles a Megrendelő számára a Honlap elérésének technikai feltételeit is, ezeket a feltételeket a Megrendelő köteles biztosítani saját maga részére.

 

A jelen ÁSZF szerint releváns cselekmények és nyilatkozatok megtörténte, továbbá megtétele szempontjából a Szolgáltató szerverórájának adatai az irányadóak.

 

Egyebek.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a rendelési folyamat során a Megrendelőnek lehetősége van adatait 12 (tizenkettő) óra időtartamra eltárolni a vásárlás későbbi befejezése érdekében a fentebb leírtakkal egyezően, ennek hiányában kosara tartalma – a Szolgáltató részéről fennálló ajánlati kötöttség nélkül – egy órán át érhető el.

 

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az Egyedi szerződés létrejötte és annak teljesítése során nem jön létre ún. felhasználói fiók.

 

Szolgáltató tájékoztatja egyben a Megrendelőt arról is, hogy amennyiben kívánja, úgy a megrendelési folyamat során közvetlen üzletszerzési ajánlatot is tartalmazó hírlevélküldésre is feliratkozhat elektronikus levélcíme megadásával, mely feliratkozását a későbbiekben bármikor visszavonhatja a Szolgáltató irányába küldött elektronikus levélben, vagy a hírlevélben az erre rendszeresített ikonra kattintva.

 

A hírlevélfeliratkozás Egyedi szerződés létrejöttének nem képezi előfeltételét, hírlevélfeliratkozás esetén előny, annak mellőzése esetén pedig hátrány a Megrendelőt nem éri.

 

Általános szabályok.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott termékértékesítést gazdasági tevékenysége keretében végzi.

 

A Szolgáltató elsődleges célja a csomagküldő internetes kiskereskedelmi tevékenység folyamatos és zavartalan végzése.

 

Megrendelőnek csak és kizárólag cselekvőképes és nagykorú természetes személy, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, vagy jogi személy minősül; természetes személyek esetében a cselekvőképességet és a nagykorúságot a Szolgáltató vélelmezi, mivel az ÁSzF és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával a Megrendelő azt is kijelenti, hogy ezen feltételeknek megfelel és a megadott adatokkal személyesen jár el.

 

A Szolgáltató a tevékenysége végzése során a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül a Megrendelővel szerződéses jogviszonyba.

 

A Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses viszonyának részletszabályait a jelen ÁSZF és a Megrendelő által a Honlapon rögzített adatokból, továbbá a Megrendelő ajánlatából a fentiek szerint keletkező Egyedi szerződés rendelkezései együttesen képezik.

 

A Szolgáltató egyben tájékoztatja a Megrendelőt arról is, hogy abban a nem várt esetben, ha a Megrendelő megrendelését a Rendelési visszaigazolásban foglaltak ellenére mégsem tudja teljesíteni, úgy Őt bármikor elállási jog illeti meg az Egyedi szerződés teljesítéséig, mely elállás esetén vele szemben – a Megrendelő által megfizetett összeg visszafizetésén túl – igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető. Szolgáltatói elállás esetén, annak közlésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül a Megrendelő által fizetett összeg Megrendelő számára visszajár.

 

A Szolgáltató a Felek szerződéses jogviszonya alatt bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására, mely körülményről a Megrendelőt minden alkalommal külön elektronikus levélben tájékoztatja, amennyiben a Megrendelő elektronikus levélcíme a jelen ÁSZF módosításakor a Szolgáltató rendelkezésére áll, amennyiben azt még kezeli az Adatkezelési tájékoztató szerint.

 

A jelen ÁSZF módosítása, az az alapján létrejött Egyedi szerződéseket a Megrendelő számára hátrányosan nem változtathatja meg.

 

A jelen ÁSZF a lentebb meghatározott időponttól határozatlan ideig van érvényben és hatályban.

 

A jelen ÁSZF, ahogyan a Honlap teljes tartalma is, a Szolgáltató szellemi termékének minősül, annak sem részleges, sem teljes, sem tartós, sem időleges felhasználása nem engedélyezett sem a Megrendelő sem harmadik személyek részére, ebből adódóan harmadik személy a Szolgáltató írásba foglalt engedélye nélkül különösen nem helyezhet el sehol a Szolgáltatóra mutató linket, a Honlap tartalmát nem másolhatja le, nem listázhatja ki.

 

Tájékoztató a Honlap keresőszolgáltatásáról.

 

A Honlapon keresztül megvásárolható termékek a keresőablak használatával a Honlap látogatója által megadott szóval, vagy szavakkal, mint keresőszóval, vagy keresőszavakkal kereshetőek.

 

A keresési eredmények megjelenítésére a keresőszó, vagy keresőszavak nyelvtani elemzésével kerül sor, azaz elsőként a keresőszónak, vagy az együttesen értelmezett keresőszavaknak nyelvtanilag leginkább megfelelő elnevezési termékek kerülnek megjelenítésre, másodsorban pedig azon termékek, melyek elnevezése a keresőszóhoz, vagy keresőszavakhoz hasonló; több keresőszó együttes megadása esetén a keresési eredmények – a keresőszavakat külön értelmezve – is megjelenítésre kerülnek.

Fentiekre tekintettel előfordulhat, hogy a keresési eredmények között olyan termék is megjelenítésre kerül, melynek elnevezése a keresőszót, vagy szavakat nem tartalmazza, de elnevezésének nyelvtani tartalma hasonló a keresőszóhoz, vagy keresőszavakhoz.

 

A keresési eredmények megjelenítése során nem rendezési szempont a megjelenített termékek fogyasztói ára.

 

Adatvédelem.

A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú a működése során a birtokába kerülő személyes adatok jogszerű kezelése és következetes védelme, ezért az adatvédelem érdekében tett lépéseit, illetve az egyes, a Honlappal összefüggő – a panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés kivételével – adatkezelési elveket, szabályokat és érintetti jogokat külön dokumentumban is összefoglalja, mely dokumentum közvetlen a Honlapról érhető el az alábbi aloldalon:

 

https://shop.telex.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy szerződéses adatkezelése során, az Egyedi szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése körében – amennyiben a Megrendelő Telex-utalványt vásárolt – úgy annak érvényessége alatt a Szolgáltató egy alkalommal a Telex-utalvány lejáratra figyelmeztető elektronikus levelet is küldhet a fentebb hivatkozott adatkezelési tájékoztató egyéb rendelkezéseivel összhangban.

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSzF 4. számú mellékletét képezi.

 

Az ún. „cookie” szabályzat az alábbi aloldalon érhető el:

 

https://shop.telex.hu/pages/cookie-policy

 

Az egyes adatkezelésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató és adatvédelmi tisztviselője is folyamatosan elérhető a jelen ÁSZF-ben is megjelölt kapcsolattartási pontjain, különösen a dpo@telex.hu-n.

 

 

Fizetés.

A fizetés elszámolása minden esetben magyar forintban történik.

 

A Szolgáltató által meghatározott árak mindig bruttó áraknak minősülnek, melyek benne foglalt általános forgalmi adó tartalma mindenkoron az érintett termékre vonatkozó jogszabály szerinti alakul.

 

A fizetés lebonyolításához a Szolgáltató nem nyújt technikai-, vagy egyéb segítséget.

 

A fizetéssel kapcsolatos számlakiállítás mindenkoron az Art. és az Áfatv. rendelkezéseinek megfelelően történik azzal, hogy a számla mindig papír alapú számlaként kerül kiállításra, azonban annak megküldése a Megrendelő által megadott e-mailcímre elektronikusan történik az Art. által meghatározott időintervallumon belül.

 

A számlakiállítás a Megrendelő által megadott számlázási adatok alapján történik, az adatok pontosságát és helyességét a Szolgáltató nem vizsgálja, a számla módosítására – annak kiállítása után – nincs lehetőség.

 

A Szolgáltató tájékoztatja egyben a Megrendelőt arról is, hogy a számlázást a Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet) igénybevételével valósítja meg.

 

A Szolgáltató kifejezett figyelemfelhívással él a tekintetben, hogy amennyiben a Megrendelő nem adószám (mely azonosító nem azonos a magánszemélyek adóazonosító jelével) nélküli magánszemélyként igényel számlát, úgy köteles adószámának megadására is; a helytelenül megadott adószámra tekintettel Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

A Megrendelő által vállalt fizetési kötelezettség hiánytalan teljesítése a megvásárolt termék tulajdonjog- és birtokátruházásának előfeltétele.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSzF kiadásakor az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja:

 

 • Bankkártyás fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül, ilyen esetben a bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

 

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013; a Barion Payment Zrt.-vel kapcsolatban további információ a www-barion.com oldalon található; vagy

 

 • fizetés a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (paypal.com) felületén keresztül;

 

 • fizetés Telex-utalvánnyal.

 

Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a Megrendelő fizetéshez használt bankkártyájának adatait nem ismeri meg, a fizetési szolgáltatótól bankkártya-adatokat nem kap meg, csak és kizárólag arról tájékoztatja a fizetési szolgáltató a Szolgáltatót, hogy a Megrendelő fizetése sikeres volt-e, vagy sikertelen.

 

Amennyiben a bankkártyás fizetés sikeres, arról a Szolgáltató is visszaigazolást küld a Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott e-mail címre.

 

Amennyiben a bankkártyás fizetés sikertelen, arról a Megrendelő részére visszaigazolást küld.

 

A sikertelen fizetés tényéről a Szolgáltató elektronikus levélben tájékoztatja a Megrendelőt.

 

Sikeres- és sikertelen fizetés, továbbá számlázás esetén a fizetési szolgáltató – saját általános szerződési feltételei és adatkezelési tájékoztatója szerint küldhet igazolást, erre tekintettel igény a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

 

Telex-utalvánnyal való fizetés esetében a Megrendelő a kiválasztott termék vételárát részben, vagy egészben a Telex-utalvány kódjának a Szolgáltató által erre rendszeresített ablakba való beírásával és elküldésével is teljesítheti, egy vásárláshoz akár több Telex-utalványt is felhasználhat az egyes Telex-utalványok érvénességi idején belül.

 

A Telex-utalvány minden esetben annak mindenkori egyenlege szerinti összegben használható fel, mely egyenleget a Szolgáltató folyamatosan tárolja.

 

Telex-utalvánnyal való fizetéskor a Megrendelő a felhasználni kívánt összeget egyénileg nem választhatja meg, amennyiben a vételár alacsonyabb, mint a Telex-utalvány egyenlege, úgy a teljes egyenleg levonásra kerül, amennyiben a teljes vételár magasabb, mint a Telex-utalvány egyenlege, úgy a vételár teljes összege (több termék esetén a több termék együttes vételárának összege kerül levonásra.

 

Telex-utalvánnyal újabb Telex-utalvány vételára sem részben, sem egészben nem egyenlíthető ki.

 

A Szolgáltató a terméket csak és kizárólag a teljes vételár és a teljes szállítási költség együttes megfizetése esetén szállítja le Megrendelő részére.

 

 

Szállítás.

A szállítást a Szolgáltató kizárólag Magyarország területére irányulóan biztosítja a Szállító igénybevételével, külföldi szállítással kapcsolatban egyeztetés a Szolgáltatóval fenti elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhető.

 

A szállítási költségeket a Megrendelő viseli, kivéve, ha Szolgáltató ettől eltérően rendelkezik.

 

Az alább meghatározott szállítási lehetőségtől eltérő szállítási lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít.

 

A kiszállítás időpontját a Szolgáltató határozza meg.

 

A szállítás a Megrendelő által a megrendelési folyamat során megjelölt FOXPOST átvevőhelyre való szállítással történik, ahol a Megrendelő 3 (három) naptári napig tudja azt átvenni.

 

Az Egyedi szerződés teljesítése a Szolgáltató által az előző bekezdés szerinti szállítás befejezésével történik meg, amennyiben a termék nem kerül visszaküldésre, a Felek Egyedi szerződése ebben az időpontban szűnik meg.

 

Amennyiben a Megrendelő a fentebb megjelölt határidőben a terméket nem veszi át, az visszaküldésre kerül Szolgáltató részére és a Felek Egyedi Szerződése a visszaküldés napján megszűnik, mely körülményre tekintettel a Szolgáltató a Megrendelő által megfizetett összeget 30 (harminc) napon belül visszautalja Megrendelő számára, azzal, hogy a szállításra és a visszaküldésre tekintettel felmerült és igazolt költségeinek beszámításához Megrendelő a jelen ÁSzF elfogadásával hozzájárulását adja.

 

A Telex-utalványra vonatkozó Egyedi szerződés a Telex-utalvány érvényességének lejáratakor szűnik meg.

 

A szállításkor, a dolog átvétele előtt, annak csomagolása nem bontható meg sem a Megrendelő, sem a Szállító által.

 

A Megrendelő köteles a megrendelt terméket a kézhezvételt követően nyomban megvizsgálni.

 

A Telex-utalvány kiszállítása digitális formában és elektronikus levélben történik a Megrendelő e-mail címére annak megvásárlásának napján.

 

A Telex-utalvány ingónak minősülő adathordozón való kiszállítására, vagy harmadik személy részére való elektronikus kézbesítésére a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

 

Felelősség.

A Honlap tartalmát a Szolgáltató legjobb tudása szerint állítja össze és tartja naprakészen, de még így is előfordulhat, hogy a Honlapon hibás adat kerül megjelenítésre.

 

A Honlapon szereplő képes állományt a Szolgáltató nem kizárólag saját maga által készített képekből állítja össze, így a képek valóságtól való eltérő jellegéért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon következményekért, melyek a Megrendelő által használt eszközök, internet-hozzáférés, szoftverek, programok, vagy egyéb rendszerösszetevők működésére, jogtisztaságára, vagy működési hibáira, vagy hiányosságaira vezethetőek vissza.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, a tevékenységével összefüggésben a Megrendelőt, vagy harmadik személyt ért bármilyen jogcímű hátrány kiküszöböléséért, vagy megtérítéséért, kivéve, ha az a Szolgáltató szándékos, vagy súlyosan gondatlan eljárásának következménye, vagy ha felelőssége eltérést nem engedő jogszabály alapján áll fenn.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség vis maior események bekövetkezéséért sem és az ilyen helyzetekből keletkező igények megtérítéséért sem.

 

A Telex-utalvány aktuális egyenlegéről a Szolgáltató egyedi megkeresésre, vagy választása esetén erre a célra, a Honlapon üzemeltetett felületen ad tájékoztatást.

 

A Telex-utalvány jogosulatlan személy általi felhasználásáért Szolgáltatót felelősség nem terheli, elveszett, ellopott, megsemmisült Telex-utalványt a Szolgáltató nem köteles kicserélni.

 

 

A Fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási- és felmondási joga (minta-tájékoztató).

 

Elállási/Felmondási jog.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, termék adásvételére irányuló szerződés esetébe attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13. 3/1., vagy shop@telex.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képezi.

 

Jótállás.

A Szolgáltatót jelenleg – figyelemmel a Honlapon az általa értékesített termékek vételárára – nem terheli jótállási kötelezettség, jótállási kötelezettséget a Szolgáltató az Egyedi szerződésben és a jelen ÁSzF-ben sem vállal.

 

A Telex-utalványok tekintetében a Szolgáltató jótállásra szintén nem kötelezett és szerződéses jótállási kötelezettséget sem vállal azokra.

 

 

Kellékszavatosság.

Fogyasztónak minősülő Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, a termék átvételétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn belül, ha a hiba a termék átadásakor már létezett.

 

Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében az Egyedi szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit minden esetben.

 

A termék megvásárlásakor ismert hibára, állapotra tekintettel kellékszavatossági igény sem Fogyasztónak minősülő, sem Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő által nem érvényesíthető.

 

A Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

Amennyiben a Megrendelő Fogyasztónak minősül, úgy az Egyedi szerződés teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő – számla bemutatásával – igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Amennyiben a Megrendelő nem minősül Fogyasztónak, úgy a bizonyítási kötelezettség minden esetben a Megrendelőt terheli kellékszavatossági igény érvényesítése során.

 

Amennyiben a Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 

Termékszavatosság.

A Szolgáltató által Fogyasztónak minősülő Megrendelőnek eladott termék hibája esetén a Fogyasztó – kellégszavatosság érvényesítése helyett, de azzal semmiképp sem egyidejűleg – követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A jelen alcím alkalmazásában Gyártónak minősül a termék előállítója és a Szolgáltató.

 

A Telex-utalvány kivételével a Termékek előállítója a Continental Clothing Co. (központi ügyintézési hely: 24-25 The Quadrant, 135 Salusbury Road, London NW6 6RJ, Egyesült Királyság)

 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

 

 1. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 

 1. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

 

Kártérítés.

Az esetleges kártérítésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak

 

 

Panaszkezelés, igényérvényesítés.

A Megrendelő a Szolgáltató Tevékenységeivel összefüggésben, írásban panaszt tehet a Szolgáltatónál a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeire címzett elektronikus-, vagy papír-alapú levélben.

 

A Szolgáltató a Megrendelő panaszát a panaszt beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki és ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a Megrendelőt a kivizsgálás eredményéről azon a csatornán, mely csatornán hozzá a panasz beérkezett.

 

A panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

 

Amennyiben a panasz alapján a történtek nem rekonstruálhatóak kellő pontossággal, a Szolgáltató kiegészítő nyilatkozattételre hívhatja fel a Megrendelőt.

 

A panaszkezelést során a Szolgáltató egységesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLt. törvény 17/A-C.§§-ai alapján jár el minden Megrendelő esetén.

 

A Szolgáltató fogyasztóvédelmi referens alkalmazására nem köteles.

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztatót a jelen ÁSzF. 4. sz. melléklete tartalmazza!

 

A Megrendelőt megilleti az a jog is, hogy igényével bírósághoz forduljon.

 

A bíróságok elérhetőségei az alábbi linken találhatóak:

 

https://birosag.hu

 

A Fogyasztónak minősülő Megrendelőt megilleti továbbá a fogyasztóvédelmi hatóság előtti panasztételi jog is, mely hatóságnak jelenleg a járási hivatalok minősülnek, azzal, hogy a járási hivatal illetékessége a Fogyasztónak minősülő Megrendelő lakhelyéhez igazodik.

 

Az egyes elérhetőségek az alábbi honlapon találhatóak:

 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

A Fogyasztónak minősülő Megrendelőt – az eddigieken felül – megilleti az a jog is, hogy amennyiben jogvitáját a Szolgáltatóval nem tudja rendezni, úgy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez forduljon.

 

A Békéltető Testületek elérhetősége az alábbi internetes oldalon érhető el.

 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét, melyet a jelen ÁSZF végig-olvasására szánt!

 

Mellékletek:                          1.sz. melléklet                       elállási és felmondási mintatájékoztató

2.sz. melléklet                        fogyasztói elállási nyilatkozat-minta

                                             3.sz. melléklet                       fogyasztói mintaszabályzat

 1. sz. melléklet panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

                                            

 

Budapest, 2021. október 14. – hatály: 2021. október 14.

Módosítva, 2021. december 01. – hatály: 2021. december 01.

Módosítva, 2022. május 27. -hatály: 2022. május 28.

Van Másik Kft.

Szolgáltató

 

1.sz. Melléklet – elállási- és felmondási mintatájékoztató

A Fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási- és felmondási joga (minta-tájékoztató).

 

Elállási/Felmondási jog.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, termék adásvételére irányuló szerződés esetébe attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13. 3/1., vagy shop@telex.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képezi.

 

 

2.sz. Melléklet – elállási nyilatkozat-minta

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak az Egyedi szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

 

Címzett:           Van Másik Kft.

                        1053 Budapest, Múzeum krt. 13. 3/1.

 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Keltezés:

 

 

3.sz. melléklet – fogyasztói mintaszabályzat

 

kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás – jelenleg jótállásra a Szolgáltató nem kötelezett, így jelenleg ezen pont nem hatályos a Felek jogviszonyában.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén Egyedi szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

4.sz. melléklet – panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Telex-webshoppal kapcsolatban tett panaszokhoz kapcsolódó adatkezelésre tekintettel

 

Tisztelt Olvasó, Tisztelt Érintett!

 

Elsősorban szeretnénk megköszönni megtisztelő figyelmét a jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) megtekintése okán.

 

Igyekeztünk a Tájékoztatót úgy megfogalmazni, hogy az könnyen érthető legyen, de amennyiben úgy érzi, hogy a Tájékoztató valamely kérdésére, vagy felvetésére nem ad választ, úgy állunk szíves rendelkezésére a jelen Tájékoztatóban megjelölt elektronikus levélcímeken, különösen a dpo@telex.-hu, vagy amennyiben elektronikus levél útján kéri, úgy telefonon is felkeressük.

 

Felhívjuk egyben szíves figyelmét, hogy a Tájékoztatóban Ön – a jogszabályi fogalom-meghatározásnak megfelelően –, mint „Érintett” (továbbiakban Érintett) is szerepel, amennyiben valóban kezeljük személyes adatait.

 

Úgy gondoljuk továbbá, hogy a jogszabályi hivatkozások tömeges felsorolása helyett, célravezetőbb, ha azok tartalmáról tájékoztatjuk Önt a jelen Tájékoztatóban, de ha a konkrét, jelen Tájékoztatóban alkalmazott jogszabályhelyekre is kíváncsi, úgy azokat készséggel elküldjük az Ön számára, amennyiben Ön valóban Érintettnek minősül és a jogszabályhelyek megküldését legalább elektronikus levélben kéri Társaságunktól.

 

 

Adatkezelő.

Cégnév:

Van Másik Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1022 Budapest, Bég utca 1. 2.emelet 7. ajtószám;

adószám:

28729992-2-41;

cégjegyzékszám:

01-09-371361;

statisztikai számjel:

28729992-6312-113-01;

európai egyedi azonosító:

HUOCCSZ.01-09-371361;

képviseli:

Kárpáti Márton ügyvezető önállóan;

elektronikus elérhetőség:

adatkezeles@telex.hu

adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Ducsay Zsuzsanna LL.M. ügyvéd

székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.; elektronikus elérhetőség: dpo@telex.hu

(továbbiakban Adatkezelő).

 

Általános tájékoztatás.

Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén a jelen tájékoztatóban foglalt adatok megadása nem kötelező, azt szerződés sem írja elő, de az adatok megadása hiányában nem tud eleget tenni a panasz kivizsgálására vonatkozó kérelemnek.

 

Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a jelen tájékoztatóban foglalt adatok megadása nem kötelező, azt szerződés sem írja elő, de az adatok megadása hiányában nem tud eleget tenni a panasz kivizsgálására vonatkozó kérelemnek.

 

Amennyiben a Megrendelő, ha fogyasztónak minősül, ha nem, nem adja meg minden, a jelen Tájékoztató szerinti adatát, úgy az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a panaszt ki tudja vizsgálni, de ilyen eseten a panaszkivizsgálás sikere és eredményének közlése bizonytalan.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja.

Az adatkezelés célja az Ön által tett panasz kivizsgálása és a kivizsgálás eredményéről való értesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása, mely megadottnak minősül a panasz megtételével, az Adatkezelővel való kapcsolatfelvételkor.

 

A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható az Adatkezelő irányába tett, legalább elektronikus levél útján közölt levélben; a hozzájárulás visszavonása a visszavonás közléséig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül – ezen minőségére vonatkozóan ÁSzF-ünk tájékoztatást tartalmaz –, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) c) pontja, azaz jogi kötelezettségünk teljesítése, mely kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C.§§-ai írnak elő, mint panaszának kivizsgálására vonatkozó kötelezettséget.

 

Az adat forrása.

Ön, mint Érintett.

 

A kezelt adatok kategóriái.

Önnek, mint Érintettnek azon személyes adatait kezeljük, melyeket megadja az alábbiak közül,

 

 • név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, a vásárlás időpontja, a vásárlás értéke, a vásárlás teljesítésének időpontja, a panaszkezelés érdekében képzett egyedi azonosítószám.

 

A panaszkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő további adatot nem kezel, ha az Érintett bármilyen további adatot ad meg, azt az Adatkezelő – az adat beérkezésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül törli.

 

Az adatkezelés időtartama.

Az adatkezelés időtartama a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló értesítés kézbesítésétől számított 3 (három) naptári év, vagy amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás és a hozzájárulás visszavonásra került, úgy a visszavonás Adatkezelő közlésével való napja, vagy bármilyen jogalapú adatkezelés esetben a törlésre vezető érintetti joggyakorlás következtében a 3 (három) évet megelőző időpont.

 

Az Ön érintetti jogai az adatkezelésünkkel kapcsolatban.

Ön az adatkezelésünk teljes időtartama alatt:

 

 • Kiegészítő tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztató valamely kérdésére nem ad választ, továbbá hozzáférést igényelhet a Táraságunk által kezelt személyes adataihoz.

 

A hozzáférés tárgya, hogy Társaságunk kezel-e személyes adatot Önre vonatkozóan, ha igen, úgy pontosan milyen adatot, továbbá, hogy mik az adatkezelés főbb paraméterei, így különösen: az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, címzettjei, forrása, harmadik országba való adattovábbítások, adat kategóriák, esetlegesen alkalmazott profilozás, esetlegesen alkalmazott automatizált döntéshozatal, jogorvoslati lehetőségek).

 

Az Ön vonatkozásában a Társaságunk által kezelt személyes adatokat elektronikus úton bocsátjuk szíves rendelkezésére, az Ön által megjelölt elektronikus levélcímre küldött levélküldemény útján, azzal, hogy adatokat .pdf formátumban bocsátjuk szíves rendelkezésére.

 

A tájékoztatást Ön írásban, akár elektronikus levél útján is kérheti, amennyiben magát nevének megadásával azonosítja.

 

 • Kérheti továbbá, hogy a Társaságunk által kezelt adatait – indokolatlan késedelem nélkül – kijavítsuk, vagy pontosítsuk az Ön által között adatoknak megfelelően – amennyiben magát nevének megadásával azonosítja.

 

Az azonosítás akképp történhet, hogy irányunkba írásban, akár elektronikus levél útján megjelöli a pontatlan adatot és azt az adatot, melyet helyesnek ítél meg, egyidejűleg kérelmezve azt, hogy az adatot Társaságunk cserélje ki, vagy pontosítsa arra az adatra, melyet helyes adatként megjelöl.

 

 • kérheti adatainak törlését, amennyiben:
 1. a) megítélése szerint személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy
 2. b) hozzájárulását visszavonja hozzájárulásos adatkezelési jogalap alkalmazása esetén vagy
 3. c) a személyes adatkezelésünk bármilyen okból jogellenes, vagy
 4. d) a személyes adatokat a Táraságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell.

 

A személyes adatok törlése írásban, akár elektronikus levél útján kérhető amennyiben magát nevének megadásával azonosítja.

 

 • kérheti az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés ugyan jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett írásban, vagy legalább elektronikus levélben kéri azok kezelését azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 • amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja úgy az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére bocsássa, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az adatkezelés címzettjei.

Társaságunk az Ön személyes adatait az alábbi személyi körrel közli:

 

 • az Ön által való érintetti joggyakorlás esetén a kezelt személyes adatokhoz hozzáférhet mindenkori jogi képviselőnk és adatvédelmi tisztviselőnk, akiket természetesen titoktartási kötelezettség terhel és az Ön személyes adatait nem kezelhetik csak és kizárólag az érintetti joggyakorlás intézése körében;

 

 • Társaságunk ügymenete során az Ön személyes adataihoz – titoktartási kötelezettség mellett – hozzáférhet informatikai rendszerünk mindenkori üzemeltetője, tárhelyszolgáltatónk vagy Társaságunk esetleges auditálását végző szervezet.

 

A fenti személyek pontos és aktuális kilétéről bármikor ingyenesen tájékoztatást adunk.

 

Adattovábbítás harmadik országba.

Társaságunk jelenleg nem továbbít adatot sem európai uniós, sem Európai Unión kívüli ország irányába és ilyen adattovábbítást nem is tervezünk, de amennyiben ezen szándékunk megváltozik, arról tájékoztatni fogjuk.

 

Profilalkotás.

Személyes adataival profilalkotást nem végzünk, ilyen adatkezelési művelet végzésére a jövőben sem készülünk, de amennyiben ezen szándékunk megváltozik, arról tájékoztatni fogjuk.

 

Automatizált döntéshozatal.

Személyes adataival automatizált döntéshozatali tevékenységet nem végzünk, ilyen adatkezelési művelet végzésére a jövőben sem készülünk, de amennyiben ezen szándékunk megváltozik, arról tájékoztatni fogjuk.

 

Jogorvoslat.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

 

A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

 

Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

 

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, vagy az Adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

 

Budapest, 2022. május 27.

 

Van Másik Kft.

Adatkezelő